گذر یا عدم گذر حکمت متعالیه از رئالیسم خام به رئالیسم انتقادی
1. گذر یا عدم گذر حکمت متعالیه از رئالیسم خام به رئالیسم انتقادی

محمد بنیانی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2016.26451

چکیده
  تحقق معرفت به گونه رئالیسم خام و رئالیسم انتقادی از دغدغه‌های مهم اندیشمندان بوده است. نظریه مطابقت که به عنوان تئوری صدق حکمت متعالیه به حساب می‌آید، تاب آن را دارد که به گونه رئالیسم خام و رئالیسم ...  بیشتر