بدن زیسته مرلو پونتی و جایگاه بدن در فلسفه تَرا بشریت
1. بدن زیسته مرلو پونتی و جایگاه بدن در فلسفه تَرا بشریت

یاشار کریمی؛ حسین اردلانی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 75-88

چکیده
  مرلو پونتی فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی به دنبال نظریات پدیدارشناسان پیش از خود در باب ادراک آدمی، زیست کردن و بودن در جهان را مهم‌ترین راه ادراک انسان دانست. مرلو پونتی با استفاده از اصطلاح «بدن- زیسته» ...  بیشتر