نقش معانی متعدد موجود در تمایز افراد در فلسفه ارسطو
1. نقش معانی متعدد موجود در تمایز افراد در فلسفه ارسطو

غلام عباس جمالی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 3-24

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2017.29622

چکیده
  چکیده تمایز افراد در فلسفة ارسطو بر پایة تفاسیر موجود در باب  نسبت صورت و ماده، خواه سنتی یا رایج، همچون مسئله‌ای بنیادی ظاهر می‌شود. مقاله حاضر ضمن نقادی از این تفاسیر می‌کوشد تا تفسیری کاملاَ متفاوت ...  بیشتر