گذر یا عدم گذر حکمت متعالیه از رئالیسم خام به رئالیسم انتقادی
1. گذر یا عدم گذر حکمت متعالیه از رئالیسم خام به رئالیسم انتقادی

محمد بنیانی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2016.26451

چکیده
  تحقق معرفت به گونه رئالیسم خام و رئالیسم انتقادی از دغدغه‌های مهم اندیشمندان بوده است. نظریه مطابقت که به عنوان تئوری صدق حکمت متعالیه به حساب می‌آید، تاب آن را دارد که به گونه رئالیسم خام و رئالیسم ...  بیشتر
تحلیل محتوای قضایای موجهه بر مبنای نظریة اصالت وجود
2. تحلیل محتوای قضایای موجهه بر مبنای نظریة اصالت وجود

مهدی گل‌پرور روزبهانی؛ سید محمود یوسف ثانی

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، ، صفحه 67-78

چکیده
  در این مقاله، ابتدا به بررسی مدلول قضیة حملیه مطابق رویکرد رایج میان منطق‌دانان مسلمان پرداخته و سپس با تمییز میان حیثیت‌های وجودی و ماهوی موضوع قضیه، دیدگاه دقیق‌تری را در این خصوص بدست خواهیم داد. ...  بیشتر