کلیدواژه‌ها = فلسفۀ پیش‌سقراطی
1. معنای فوسیس در تفکر یونانی آغازین

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-20

علی ملک محمدی