بدن زیسته مرلو پونتی و جایگاه بدن در فلسفه تَرا بشریت
1. بدن زیسته مرلو پونتی و جایگاه بدن در فلسفه تَرا بشریت

یاشار کریمی؛ حسین اردلانی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 75-88

چکیده
  مرلو پونتی فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی به دنبال نظریات پدیدارشناسان پیش از خود در باب ادراک آدمی، زیست کردن و بودن در جهان را مهم‌ترین راه ادراک انسان دانست. مرلو پونتی با استفاده از اصطلاح «بدن- زیسته» ...  بیشتر
نیچه و مسئله جدایی نفس و بدن در فلسفه دکارت
2. نیچه و مسئله جدایی نفس و بدن در فلسفه دکارت

اسماعیل نوشاد؛ احسان پناهبر

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 43-60

چکیده
  چکیده در فلسفة دکارت نفس و بدن به گونه‌ای پیچیده، هم به صورتی متمایز از هم جدا هستند و هم دارای اتحادی ریشه‌ای هستند. فیلسوفان معاصر و خلف دکارت به راه‌های مختلفی برای رفع این تناقض متوسل شده‌اند. شاید ...  بیشتر