کلیدواژه‌ها = شناخت
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل شناخت از نظر ویتگنشتاین متأخر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-60

فاطمه فرهانیان


2. محدودة شناخت از نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-78

زینب حاجی پور؛ امیر دیوانی