آموزة مالکیت مشاع و مردم‌سالاری
1. آموزة مالکیت مشاع و مردم‌سالاری

سید علی میرموسوی

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، ، صفحه 153-178

چکیده
  بررسی و سنجش ظرفیت و امکانات آموزة مالکیت مشاع برای حل دشوارة مشروعیت و معضلات مربوط به رابطة فرد و دولت و در نهایت, توجیه مردم­سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشوراة مشروعیت اشاره ...  بیشتر