کلیدواژه‌ها = فلسفه سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسـی تأثیرات مکتب رواقیـون بر شکـل‌گیری فلسفـة سیاسـی مسیحیت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 123-138

محمدتقی قزلسفلی؛ عمار متاجی نیمور