کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تعداد مقالات: 3
1. پدیدارشناسی ادراک حسی در فضای مجازی بر اساس آراء موریس مرلو‌ـ‌پونتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-82

مریم عسگری؛ نرگس نظرنژاد


2. لویناس و نامتناهی: پدیدارشناسی تجربه اخلاقی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-111

محسن جمشیدی


3. متافیزیک ینای هگل

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-132

محمد مهدی اردبیلی؛ محمد اصغری