لویناس و نامتناهی: پدیدارشناسی تجربه اخلاقی
1. لویناس و نامتناهی: پدیدارشناسی تجربه اخلاقی

محسن جمشیدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 97-111

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2016.29681

چکیده
     محسن جمشیدی[1] تاریخ دریافت:  17/01/95  دانشجو دکتری دانشگاه تهران تـاریخ تـأییـد:  27/06/95 چکیده امانوئل لویناس یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های فلسفی در قرن بیستم است. لویناس به‌ عنوان یکی ...  بیشتر
نگاه مطلق خدادر فلسفه سارتر و نقد آن
2. نگاه مطلق خدادر فلسفه سارتر و نقد آن

هدایت علوی تبار

دوره 0، شماره 8 ، بهار و تابستان 1384، ، صفحه 57-76

چکیده
  از نظر سارتر رابطه میان انسان ها خصمانه و عاری از هر گونه حسن نیت است. او در توصیف این رابطه از استعاره «نگاه» استفاده می کند و می گوید: «دیگری» با نگاه خود می کوشد آزادی مرا سلب کند و با سلطه ...  بیشتر