آزاداندیشی دینی در قرن چهارم هجری: شاخصه ها و مبانی
آزاداندیشی دینی در قرن چهارم هجری: شاخصه ها و مبانی

حمیدرضا شریعتمداری

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 172-191

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2022.525734.1330

چکیده
  قرن چهارم هجری را از درخشان ترین ادوار تاریخ و تمدن اسلامی از لحاظ تنوع فکری و آزاداندیشیِ مسئولانه دانسته اند. برخی بین این دوره و دوران رنسانس در مغرب زمین، همانندسازی کرده و بلکه آن را در نوزاییِ قرن ...  بیشتر