خاستگاه فلسفة اسلامی در نهضت ترجمه و پیشینة ایدئولوژیک آن در زمان ساسانی
1. خاستگاه فلسفة اسلامی در نهضت ترجمه و پیشینة ایدئولوژیک آن در زمان ساسانی

اسماعیل نوشاد؛ مرتضی حاج حسینی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 101-120

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2017.33471

چکیده
  از آغاز جنبش‌های مانوی و مزدکی و تشکیل طبقۀ دهقانی و همچنین مهاجرت مسیحیان نسطوری به شاهنشاهی ساسانی، می‌توان تنش شبکه‌هایی ایدئولوژیک را با سیاست و اقتصاد حاکم دنبال کرد. این جریان‌ها پس از فراز و ...  بیشتر