تخیل در فلسفۀ اسپینوزا
1. تخیل در فلسفۀ اسپینوزا

فاطمه بختیاری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 55-72

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2015.26270

چکیده
  نظر رایج دربارۀ اسپینوزا آن است که او فیلسوف عقل‌گرایی است که تخیل را پایین‌ترین مرتبۀ معرفت دانسته و جایگاهی درخور التفات برای تخیل قائل نبوده است. این مقاله با تحلیل دو محصول مهم تخیل اسپینوزا، یعنی ...  بیشتر
آموزة مالکیت مشاع و مردم‌سالاری
2. آموزة مالکیت مشاع و مردم‌سالاری

سید علی میرموسوی

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، ، صفحه 153-178

چکیده
  بررسی و سنجش ظرفیت و امکانات آموزة مالکیت مشاع برای حل دشوارة مشروعیت و معضلات مربوط به رابطة فرد و دولت و در نهایت, توجیه مردم­سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشوراة مشروعیت اشاره ...  بیشتر