کواین علیه دکارت: خوانش معرفت‌شناسی کل‌گرا و طبیعی‌شده در بافت نقد سنت دکارتی
1. کواین علیه دکارت: خوانش معرفت‌شناسی کل‌گرا و طبیعی‌شده در بافت نقد سنت دکارتی

حسین شقاقی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 89-112

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2015.26286

چکیده
  کواین از تجربه‌گرایانی است که منتقد تجربه‌گرایان پیش از خود است. در این مقاله نشان می‌دهیم که کواین در واقع منتقد سنت معرفت‌شناسی‌ای است که دکارت مؤسس آن است و تجربه‌گرایانی که کواین منتقد آنان است ...  بیشتر