گذر یا عدم گذر حکمت متعالیه از رئالیسم خام به رئالیسم انتقادی
1. گذر یا عدم گذر حکمت متعالیه از رئالیسم خام به رئالیسم انتقادی

محمد بنیانی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2016.26451

چکیده
  تحقق معرفت به گونه رئالیسم خام و رئالیسم انتقادی از دغدغه‌های مهم اندیشمندان بوده است. نظریه مطابقت که به عنوان تئوری صدق حکمت متعالیه به حساب می‌آید، تاب آن را دارد که به گونه رئالیسم خام و رئالیسم ...  بیشتر
رابطة حقیقت و آزادی در تفکر هایدگر
2. رابطة حقیقت و آزادی در تفکر هایدگر

بیژن عبدالکریمی

دوره 0، شماره 9 ، بهار و تابستان 1384، ، صفحه 15-26

چکیده
  مارتین هایدگر در کتاب در­بارة ذات حقیقت اظهار می­­دارد که «ذات حقیقت آزادی است». این مقاله در­صدد تفسیر این عبارت و روشن ساختن تفسیر­عمیق­تری است که هایدگر از­معنا و مفهوم حقیقت و نسبت ...  بیشتر
بررسی و تحلیل نظریة مطابقت صدق در فلسفة اسلامی
3. بررسی و تحلیل نظریة مطابقت صدق در فلسفة اسلامی

مرتضی حاج حسینی

دوره 0، شماره 6 ، بهار و تابستان 1383، ، صفحه 109-123

چکیده
   فیلسوفان مسلمان نظریة مطابقت صدق را بر تحلیل سازمان جمله استوار نموده، جمله را به عنوان «حامل صدق»(truth bearer) و واقع یا نفس الامر را به عنوان «سازندة صدق»(truth -maker) تلقی کرده­اند. دراین مقاله, ...  بیشتر