کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: نفس
تعداد مقالات: 2
1. نیچه و مسئله جدایی نفس و بدن در فلسفه دکارت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-60

اسماعیل نوشاد؛ احسان پناهبر


2. محدودة شناخت از نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-78

زینب حاجی پور؛ امیر دیوانی