تأملی بر مسئله آگاهی از منظر نظریه پیچیدگی و آشوب
1. تأملی بر مسئله آگاهی از منظر نظریه پیچیدگی و آشوب

احسان مرزبان؛ پیمان شریعت پناهی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 131-144

چکیده
  علوم مختلف (از جمله فیزیک، زیست‌شناختی و فلسفه) از زوایای گوناگون در راستای توصیف چیستی آگاهی، کوشیده‌اند و همه دست‌کم در یک نتیجه هم‌داستانند: آگاهی موضوع پیچیده‌ای است. پارادایم غالب در کنکاش پیرامون ...  بیشتر