اثبات خـدا و امکان مابعدالطبیعـه با توجه به نقدهای کانت
1. اثبات خـدا و امکان مابعدالطبیعـه با توجه به نقدهای کانت

عقیل فولادی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 3-18

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2017.32507

چکیده
  براهین اثبات خدا در دورة جدید اندیشة فلسفی غرب با چالش‌هایی روبرو شده است. نظام‌مندترین یورش نظری بر این براهین، توسط ایمانوئل کانت، در نیمة دوم قرن هجدهم میلادی صورت گرفت که عقل نظری از اثبات یا انکار ...  بیشتر
مرکزیت اصل بافت فرگه در فهم رسالة منطقی - فلسفی
2. مرکزیت اصل بافت فرگه در فهم رسالة منطقی - فلسفی

رضا مثمر

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، ، صفحه 79-102

چکیده
  ویتگنشتاین در مقدمة رسالة منطقی‌ - فلسفی  به صراحت از گوتلوب فرگه یاد می‌کند و از وام خویش به وی سخن می‌گوید. در هشت دهة گذشته سنتی در تفسیر رساله شکل گرفته است که به خوانش مابعدالطبیعی رساله همت گمارده ...  بیشتر
مقدمه‌ای بر مبحث روش در فلسفة‌ دکارت
3. مقدمه‌ای بر مبحث روش در فلسفة‌ دکارت

سیدمصطفی شهرآیینی

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، ، صفحه 115-130

چکیده
  مقالة کنونی گزارشی است مقدماتی دربارة روش در فلسفة دکارت که نگارنده می‌کوشد با کاوش در نظام فکری و آثار دکارت و با استفاده از تازه‌ترین آثار دکارت‌شناسان انگلیسی ‌زبان، محوریت روش را در نظام فکری دکارت ...  بیشتر