متافیزیک ینای هگل
51. متافیزیک ینای هگل

محمد مهدی اردبیلی؛ محمد اصغری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 113-132

چکیده
  عمدتاً پدیدارشناسی روح را اولین اثر هگل می‌دانند که در آن برای نخستین بار رویکرد دیالکتیکی خاص وی تبیین شده ‌است. اما معمولاً فراموش می‌شود که پدیدارشناسی روح، نه اثری مستقل، بلکه نتیجۀ فلسفه‌ورزی‌های ...  بیشتر
استنتاج بهترین تبیین و «ایراد گروه بد»
52. استنتاج بهترین تبیین و «ایراد گروه بد»

سیدمحمد مهدی اعتمادالاسلامی؛ میرسعید موسوی کریمی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 111-130

چکیده
  مطابق با استنتاج بهترین تبیین (IBE)، فرضیه‌ای که بهترین تبیین را برای دسته‌ای از پدیده‌ها ارائه می‌دهد، احتمالاً صادق است. وَن فِراسِن (1989) با استدلالی که به «ایراد گروه بد» مشهور است، این ادعا را ...  بیشتر
بررسی برهان صدیقین ابن سینا
53. بررسی برهان صدیقین ابن سینا

عباس قربانی؛ فهیمه نیکخواه

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 139-164

چکیده
  اثبات واجب الوجود و امکان و چگونگی شناخت او، از اهم مسائل فلسفه است. در میان براهین متعددی که برای اثبات واجب از سوی اندیشمندان، مانند، برهان امکان و وجوب، برهان حرکت، برهان حدوث و برهان نظم و ... ارائه ...  بیشتر
بررسی مسئله عینیت در پدیدار‌شناسی هگلی
54. بررسی مسئله عینیت در پدیدار‌شناسی هگلی

اسماعیل نوشاد؛ محمد مشکات

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 147-160

چکیده
  پدیدار‌شناسی جان، از منظر هگل سیر تطور آگاهی از امر جزئی تا صورت معقول است. سعی هگل بر آن است تا از معضل شناخت‌شناسی سنتی - جدا افتادگی اساسی آگاهی و جهان واقع - گذر کرده و به صورت‌بندی جدیدی برسد. راه ...  بیشتر
بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا
55. بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا

محمدهانی جعفریان؛ میرسعید موسوی کریمی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 133-144

چکیده
  در رسائل مشرقی ابن‌سینا استفاده از زبان استدلال را کنار نهاده و حکمت خود را به صورت تمثیل و با استفاده از زبان داستانی بیان می‌دارد. مقالۀ حاضر در بررسی دلایل استفادۀ وی از هنر برای طرح مسائل فلسفی، ابتدا ...  بیشتر
تأملی بر مسئله آگاهی از منظر نظریه پیچیدگی و آشوب
56. تأملی بر مسئله آگاهی از منظر نظریه پیچیدگی و آشوب

احسان مرزبان؛ پیمان شریعت پناهی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 131-144

چکیده
  علوم مختلف (از جمله فیزیک، زیست‌شناختی و فلسفه) از زوایای گوناگون در راستای توصیف چیستی آگاهی، کوشیده‌اند و همه دست‌کم در یک نتیجه هم‌داستانند: آگاهی موضوع پیچیده‌ای است. پارادایم غالب در کنکاش پیرامون ...  بیشتر