نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى فلسفه تطبیقى مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم

چکیده

در نظر ویتگنشتاین امکان معرفت و خطا هر دو تنها به وجود زمینه‏اى غیرقابل تردید وابسته است و این زمینه را نحوه معیشت انسان و بازیهاى زبانى‏اى که در آنها شرکت مى‏جوید فراهم مى‏آورند. ساختار این زمینه خاص تحت عنوان آنچه ویتگنشتاین آن را «جهان ـ تصویر»(world-picture) مى‏نامد قابل بررسى است. این مقاله به بررسى جهان ـ تصویر و شرح مختصر ویژگیهایى که ویتگنشتاین براى آن بر مى‏شمارد مى‏پردازد.
به نظر مى‏رسد ویتگنشتاین معتقد است که آن چیزى که نهایتا هر معرفتى و هر استدلالى به آن ختم مى‏شود از نوع نظر(seeing) نیست، بلکه از نوع عمل
(acting) است، اعمال غریزى(instinctive behaviour) انسان و اعمالى که، خصوصا در مراحل اولیه آموزش، از اطرافیانش با اعتماد صرف به آنان، تعلیم مى‏گیرد. این نحوه عمل فرضهایى(assumptions) را در خود دارد که کودک آنها را همراه با آنچه مى‏آموزد جذب مى‏کند. در این صورت، مبانى معرفت، یعنى همان امور یقینى، از جنس معرفت نیستند و بنابراین سخن از توجیه در مورد آنها بى‏معناست. نوعا جهان ـ تصویرى که از این طریق شکل مى‏گیرد، امرى همگانى است و نه متعلق به فرد، و در عین حال نظامى همبسته است که اجزاى آن اتکاى دو جانبه بر یکدیگر دارند. و هر پژوهشى که از سوى شخص بخواهد صورت گیرد تنها بر این مبناى قطعى ممکن خواهد بود. اما این قطعیت به معناى مطابقت آنها با واقع نیست، بلکه مطابقت با واقع در این مورد اصلاً کاربرد روشنى ندارد. در عین حال تغییر در جهان ـ تصویر نیز امرى ناممکن نیست، هر چند تنها تحت شرایطى خاص روى مى‏دهد. تنوع جهان ـ تصویرها مسأله کیفیت مواجهه آنها را پیش مى‏کشد و اینکه آیا نوعى امر عینى که فیصله بخش اختلاف جهان ـ تصویرها باشد وجود دارد یا نه؟ در این خصوص تفسیرهاى مختلفى از رأى ویتگنشتاین شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

WORD - PICTURE AREVIEW ON WITTGEN EPISTMOLOGIC VIEW

نویسنده [English]

  • Minu Hojjat

PhD student in Comparative Philosophy, Qom University Teacher Training Center

چکیده [English]

Justifications come to an end. Now, what is this end? According to Wittgenstein it is our manner of acting. It is our form of life which lies at the bottom of our language - games. Knowledge is possible only in this context. This paper considers the structure of this context through considering what Wittgenstein calls it world - picture.
World - picture forms a coherent system. Which has been acquired by means of observation and instruction, and so it is something universal not personal and private. It is the ground of every human inquiry. However it doesn't mean its agreement with reality. At the same time its change throughout the time is not impossible. It remains that these properties of world-picture should be investigated in details.

منابع

1- Stroll, Avrum, Moore & Witt genstein on certainty, (Oxford University press, 1994).
2- (Humanities Press Gertrude. D. Conway, Wittgenstein on Foundations, 1989 .International,
3- Malcolm, Norman, "Wittgenstein : The Relation of Language to Instinctive Behaivioun, in L. Wittgenstein : Crirtcal Assessments, ed.
4- Phillips. Derek L. Wittgenstein and scientific knowledge, (Macmillan Press LTO, 1997).
5- Ayer, A. J. Wittgenstein, (Random House, 1985).
6- Noam Chomsky, Aspects of the theory of Syntax (Cambridge : Mass MITpress, 1965)
7- Haller, Rudolf, "Was Wittgenstein a Relativist?", in Wittgenstein : Mind &Language.
8- Carl, Wolfgang : "Wittgenstein's Refutation of Skepticism", in Wittgnstein : Mind & Language.
9- Bogen, James : "Wittgenstein and Skepticism", in Ludwig Wittgnstein : Critical Assessments, vol. 2.
10- Fogelin, Robert : "Wittgenstein and the History of Philosophy", in Wittgenstein.
11- Phillips, Derek L., "Relativism and Wittgenstein", Wittgenstein and Scientific Knowledge.
12- Hanfling, Oswald, "Language - games and Objectivity", Wittgenstein's Later Philosophy.
13- Malcolm, Norman, Wittgensteinian Themes, Ch.7.
14- Hamfling, Oswald, Wittgenstein's Later Philosophy, Introduction (State University of New York Press, 1989).
15- Conway. Gertrude. D. Wittgenstein on Foundations, (Humanities Press International, 1989)