نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه دین، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

خوانش حداکثری از نظریة دینی قانون طبیعی، دیدگاهی است که تبیین و کشف توصیه‌های اخلاقی دین را بدون رجوع به متون مقدس ممکن می‌داند. این خوانش بر دو اصل زیر استوار است: (1) کاربست قانون طبیعی به عنوان چارچوبی تبیینی برای توصیه‌های اخلاقی دین؛ و (2) تاکید بر توانایی خرد طبیعی در شناخت کامل قانون طبیعی. یکی از بحث‌انگیزترین ابعاد این نظریه بُعد معرفت شناختی آن و نقش خرد طبیعی در شناخت قانون طبیعی است. این مدعا که در پرتو خرد طبیعی می‌توان همة توصیه‌های اخلاقی خداوند را شناخت، با چالش‌هایی مواجه است که در این مقاله آنها را بررسی می‌کنیم. چهار مولفة بایستة این خوانش برای حل چالش‌های معرفت‌شناختی عبارتست از: (1) اعتبار الاهیاتی قانون طبیعی؛ (2) دلالت دینی مستقل از متن مقدس؛ (3) فراگیری در ساحت اخلاق هنجاری و اخلاق عملی؛ و (4) تقدم رتبی بر متن مقدس. در این نوشتار به طرح چالش‌های معرفت‌شناختیای میپردازیم که خوانش حداکثری از قانون طبیعی با آن روبروست و می‌کوشیم با تبیین چهار مولفة مذکور، چارچوبی را نشان ‌دهیم که در داخل آن خرد طبیعی می‌‌تواند به شناخت همة توصیه‌های اخلاقی خداوند دست یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strong Reading of the Religious Theory of Natural Law: Epistemological Challenges and Their Solutions

نویسندگان [English]

  • Ayuob Afzali 1
  • Abolghasem Fanaei 2

1 Master of Philosophy of Religion, Qom University, Qom, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Strog reading of the religious theory of natural law is a view that makes it possible to explain and discover the moral advice of religion without referring to the scriptures. This reading is based on the following two principles: (1) the application of natural law as an explanatory framework for the moral advice of religion; And (2) emphasis on the ability of natural reason to fully understand natural law. One of the most controversial aspects of this theory is its epistemological background and the role of natural reason in understanding natural law. The claim that all of God's moral advice can be understood in the light of natural reason faces challenges that we will examine in this article. The four essential components of this reading to solve epistemological challenges are: (1) the theological validity of natural law; (2) religious significance independent of the sacred text; (3) comprehensiveness and inclusion in the field of normative ethics and practical ethics; And (4) the precedence of its rank and position over the sacred text. In this article, we discuss the epistemological challenges that the strong reading of natural law faces and along with the explanation of the four mentioned components, try to show a framework within which natural wisdom can know all the moral advice of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Theory of Natural Law and Theology
  • Theory of Natural Law
  • Challenges of strong Reading
  • Representation of Natural Law from Religious Ethics
  • Natural Law and Natural reason
CAPTCHA Image