نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

تئوری‌های فروکاهشی صدق مدعی‌اند تصدیق یک جمله و آوردن محمول "صادق است" موجب نمی‌گردد که چیزی به محتوای جمله اضافه شود. اما بسیاری از تئوری‌های معناداری و محتوا، مفهوم صدق را پایه تعریف مفاهیم سمانتیکی دیگر قرار می‌دهند. در این مقاله بیان کرده‌ایم چگونه ممکن است با حذف مفهوم صدق و جایگزینی شرایط تحقیق‌پذیری یک گزاره معناداری آن را تبیین کنیم. همچنین شرایط تحقیق‌پذیری را نیز به کمک جامعه زبانی و کاربران موجود در آن جامعه، وجه اجتماعی و ابژکتیو داده‌ایم و بدین ترتیب توجیه کرده‌ایم که محتوا می‌تواند بدون مفهوم صدق، عینی و حقیقی باشد. همچنین نشان داده‌ایم که چگونه می‌توان بدون حضور مفهوم صدق، محتوای منطقی جملات و نقش آنها در استدلالها را تبیین کرد. اگر تفسیر ما از اپراتورهای منطقی بر اساس نحو و کاربرد آنها در استدلالها، و نه سمانتیک جدول ارزشی باشد و سپس صورت هم‌ارزی جملات را به صورت یک جمله کلی ارائه کنیم، موفق می-شویم کارکرد اپراتورها را در تعیین محتوای جملات مرکب توجیه کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Explanation of Meaning and Content of Propositions according to the Deflationary Theory of Truth

نویسنده [English]

  • Hooman Mohammad Ghorbanian

Assistant Professor of Philosophy, Isfahan University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

According to the deflationary theory of truth, to assert that a proposition is true does not add any properties to that proposition. However, most of the theories of content and meaning take the concept of truth as a fundamental semantic concept and define other semantic concepts, such as meaning, according to it. In this article, we tried to show how it is possible to substitute the verification conditions instead of the concept of truth and justify the objective and social aspect of propositions through the users of a language. Also, we tried to show how semantic properties of the logical operators could be explained according to the deflationary conception of truth. Logical operators act as connectives for complex contents and without a deflationary explanation of their rule in sentences or arguments, our survey would be incomplete. Here we explained this rule according to the syntax of formal logic and accepted the equivalence schema as a universal proposition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deflationary Theory of Truth
  • Theory of Content
  • truth
  • verification
  • Semantic of Logical Operators
CAPTCHA Image