نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

فلسفه مدرن، اجمالاً، برنامه و دستگاه جامع معرفتی است که براساس آن تمام عالم هستی توسط بشر به‌تنهایی فهمیدنی و شناختنی است. در مرکز ثقل این دستگاه هویت معرفتی شخص یا ذهن عامل معرفت قرار دارد. فیلسوفان مدرن اعتبار دستگاه معرفتی و نیز وحدت آن را مرهون هویت معرفتی عامل معرفت می‌دانند. دکارت خودآگاهی ذهن خودبنیاد از خودش به‌عنوان یک عامل معرفتی خودآگاه را مبنای تمام معرفت‌ها، شامل مابعد‌الطبیعی، طبیعی و غیر آن می‌دانست. پسامدرن‌گرایی، درمقابل، گفتمانی فلسفی دربرابر هویت معرفتی و دستگاه معرفتی خودبنیاد مدرن است. تلاش فیلسوفان پسامدرن بر آن است تا با استفاده از مفهوم «غیریت» و نیز ارتباط دادن آن با چند اندیشه غیرمعرفتی دیگر، مثل «میل»، «اراده» و «مسئولیت»، گفتمان فلسفی و متفاوت را پی‌ریزی نمایند. ازنگاه این مقاله، نه نظریه «هویت» و اندیشه‌های معرفتی پیوست آن، و نه مفهوم «غیریت» و اندیشه‌های عمل‌شناختی همراه آن نمی‌توانند مستقل از یک‌دیگر یک دستگاه معرفتی خودبنیاد یا یک گفتمان فلسفی غیرمعرفتی مسلط را پی‌ریزی و شکل دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modernism/Postmodernism and the Problem of Identity/Alterity

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Abbasian Chaleshtori

Associate Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Modern philosophy, in short, is a comprehensive program and a system of knowledge according to which the whole universe is comprehensible by man alone. The center of this system is the self-conscious mind or the cognitive identity. In modern philosopher’s view, the validity of the system of knowledge, as well as its unity, is dependent on the self-conscious mind or its identity. According to Descartes, the self-consciousness of the mind as a conscious substance is the basis of all kinds of knowledge, including the physical and metaphysical ones. In contrast, philosophical postmodernism is a comprehensive discourse that opposes the self-sufficient system of knowledge and cognitive identity. The main postmodern philosopher’s concern is to establish a philosophical discourse by using the concept of "alterity" and linking it to other non-epistemic ideas. From the point of view of this article, neither the theory of identity and the relative epistemological ideas nor the concept of "alterity" and the accompanying pragmatic notions can establish and form an independent self-sufficient system of knowledge or a non-epistemic dominant philosophical discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Philosophy
  • Postmodern Discourse
  • Identity
  • alterity
Caputo, J. D. (1977), The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion, Bloomington: Indiana University Press.
Caputo, J. D. (2001), "Messianic Postmodernism", in Philosophy of Religion in the 21st Century, eds. D. Z. Phillips &T. Tessin, London: Palgrave Mcmillan.
Deleuze, G. (1994), Difference and Repetition, trans. P. Patton, New York: Columbia University Press.
Derrida, J. (1982), Margins of Philosophy, trans. Alan Bass, Chicago: University of Chicago Press.
Derrida, J. (1993), Aporias, trans. T. Dutoit, Stanford, CA: Stanford University Press.
Derrida, J. (1995). The Gift of Death, trans. D. Wills, Chicago, IL: University of Chicago Press.
Descartes, R. (1985). Principles of Philosophy, in vol. 1 of The philosophical works of Descartes, ed. and trans. J. Cottingham, R. Soothoff, D. Mordoch and A. Kenny, Cambridge: Cambridge University Press.
Descartes, R. (1984-99). Meditation on First Philosophy, in vol. 2 of The philosophical works of Descartes, ed. and trans. J. Cottingham, R. Soothoff, D. Mordoch & A. Kenny, Cambridge: Cambridge University Press.
Freud, S. (1915b), “Instincts and their vicissitudes,” in Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. 14, ed. J. Strachey, London: Hogarth Press, 111–140.
Freud, S. (1915a), “The unconscious,” in Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. 14, ed. J. Strachey, London: Hogarth Press, 166–215.
Hegel, G.W.F. [(1970) 1807], Phenomenology of Spirit, trans. A.V. Miller, Oxford: Clarendon Press.
Kojève, A. (1969), Introduction to the Reading of Hegel, trans. J. Nichols, Ithaca, NY: Cornell University Press.
Lacan, J. (1977), Écrits, trans. A. Sheridan, New York: W.W. Norton.
Levinas, E. (1969), Totality and Infinity, trans. A. Lingis, Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.
Levinas, E. (1990), Nine Talmudic readings, trans. A. Aronowicz, Bloomington, Ind: Indiana University Press.
Levinas, E., (1996), Proper names, trans. M.B. Smith, CA: Stanford University Press.
Levinas, E. (1993), "Philosophy and the Idea of the Infinite" in To The Other: An Introduction to the Philosophy of Emmanuel Levinas, ed. Adriaan Peperzak, West Lafayette: Purdue University Press.
Nietzsche, Friedrich (1967), The Will to Power, trans. Walter Kaufmann, New York: Random House.
Nietzsche, Friedrich (2001), The Gay Science, Trans. Josefine Nauckhoff, Cambridge: Cambridge University Press.
Nietzsche, Friedrich (2006), On the Genealogy of Morals, Ed. Keith Ansell- Pearson, trans. Carol Diethe, Cambridge: Cambridge University Press.
Toews, John [(1993), "Transformations of Hegelianism, 1805-1846", in The Cambridge Companion to Hegel, ed. Frederick C. Beiser, Cambridge: Cambridge University Press.
Wittgenstein, Ludwig (1953), Philosophical Investigations, G.E.M. Anscombe, New York: Macmillan.
Wittgenstein, Ludwig (1969), On Certainty, Trans. Denis Paul and G. E. M. Anscombe, England, Basil Blackwell.
 
CAPTCHA Image