نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه دانشگاه تبریز

2 دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز

10.22096/ek.2015.26287

چکیده

عمدتاً پدیدارشناسی روح را اولین اثر هگل می‌دانند که در آن برای نخستین بار رویکرد دیالکتیکی خاص وی تبیین شده ‌است. اما معمولاً فراموش می‌شود که پدیدارشناسی روح، نه اثری مستقل، بلکه نتیجۀ فلسفه‌ورزی‌های دوران ینا (1801-1806) است که نتیجۀ آن علاوه بر متون متعدد، مجموعه«دست نوشته‌های نظام ینا» است که در آن هگل برای نخستین بار از شکلی از حقیقت نظام‌مند در قالب یک فرآیند کلی سخن می‌گوید. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نظام «متافیزیک» نام دارد که هگل در آن، گذاری دیالکتیکی از نخستین مبانی فهم بشری (اصل امتناع تناقض) تا والاترین تجلی حقیقت (روح مطلق) را به نمایش می‌گذارد. از این متن، نه تنها در زبان فارسی هیچ شرحی در دسترس نیست، بلکه حتی در عالم انگلیسی‌زبان نیز به ندرت به آن اشاره ‌شده ‌است. به همین منظور، مقالۀ حاضر سه بخش اصلی برسازندۀ متافیزیک ینا، یعنی گذار از «شناخت در مقام نظام اصول نخستین» به «متافیزیک ابژکتیویته» و در نهایت «متافیزیک سوبژکتیویته» را مورد واکاوی قرار خواهد داد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hegel’s Metaphysics of Jena

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Ardebili 1
  • Mohammad Asghari 2

1 Ph.D. Candidate in Philosophy, University of Tabriz

2 Associate Professor of Philosophy, University of Tabriz

چکیده [English]

Phenomenology of Spirit is commonly considered Hegel’s debut where he explained, for the first time, his unique dialectical approach. However, it is usually forgotten that the Phenomenology of Spirit is not an independent work, but a result of Jena's philosophizing period (1801-1806) which produced, in addition to a number of other texts, a collection of manuscripts of Jena’s system (Jenaer Systementwürfe). In this collection, Hegel initiates the idea of 'systematic truth' as a 'universal process'. One of the most essential parts of this system is Metaphysics, in which Hegel implies a dialectical transition from first grounds of human understanding (principle of contradiction) to the sublime form of truth (absolute spirit). The present paper analyzes three main parts of Jena’s Metaphysics – that is, transition from ‘Cognition as a System of First Principles’ to ‘Metaphysics of Objectivity’, and finally to ‘Metaphysics of Subjectivity’.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • Metaphysics
  • Jena’s System
  • Absolute Spirit
  • Phenomenology