نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه مفید

2 دانشیار فلسفه دانشگاه مفید قم

10.22096/ek.2016.26452

چکیده

این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ماهیت و وجود نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت قابل شناخت است. به نظر می‌رسد ابن‌سینا علم ما به وجود نفس خود را، حضوری و نسبت به ماهیت نفس، با واسطه و از طریق استدلال می‌داند. اما کانت دیدگاهی متفاوت با ابن‌سینا دارد. به اعتقاد وی، ما صرفاً با وحدت آگاهی‌ها مواجه هستیم نه یک موضوع مشخص. وی حمل مقولات بر نفس و فراتر از محدودة تجربة ممکن را موجب مغالطه می‌داند. کانت، عقل نظری را قادر به شناخت نفس نمی‌داند، اما در نقد عقل عملی به گونه‌ای دیگر پیش می‌رود.
ما نخست به بیان کیفیت حصول شناخت، سپس به بررسی چگونگی شناخت وجود نفس، و در انتها به احکام نفس از دیدگاه آن‌ها می‌پردازیم.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Areas of Self-Knowledge from the Point of View of Avecinna and Kant

نویسندگان [English]

  • Zaynab Hajipoor 1
  • AMIR DIVANI 2

1 M.A Student of philosophy, Mofid University

2 Associate Professor of Philosophy, Mofid University

چکیده [English]

This article seeks to address the question whether Avecinna and Kant believe that the nature and existence of soul (self) can be known. It seems that Avecinna believes that knowledge of the existence of our self (soul) is immediate and that of the nature of the soul (self) is mediated and inferential. But Kant's view differs from that of Avecinna. He believes we have unity of consciousness and not just one particular subject. He believes that predication of categories on self and beyond the scope of possible experience leads to fallacy. For Kant, pure reason is not capable of knowing self, but in criticizing practical reason he believes otherwise. In this article, we first explain how we acquire knowledge, then we examine how we know about the existence of self and finally justifications of self from their point of view are dealt with.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self (Soul)
  • Knowledge
  • Self-Appearance
  • Pure Reason
  • practical reason