نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

10.22096/ek.2017.29622

چکیده

چکیده
تمایز افراد در فلسفة ارسطو بر پایة تفاسیر موجود در باب  نسبت صورت و ماده، خواه سنتی یا رایج، همچون مسئله‌ای بنیادی ظاهر می‌شود. مقاله حاضر ضمن نقادی از این تفاسیر می‌کوشد تا تفسیری کاملاَ متفاوت و جدید نسبت به گذشته عرضه کند که  نخست و به طور اصیل مبتنی  بر فصل دوم از کتاب چهارم و سپس کتاب زتا از کتاب متافیزیک ارسطو است. این مقاله به اعتبار این دکترینش برخی از مفاهیم بنیادی ارسطو چون چیستی یا ماهیت و به طور کل شناخت‌شناسی و همچنین هستی‌شناسی را در یک شیوه کاملاَ جدیدی بر پایه معانی متعدد موجود تبیین می‌کند. تفسیر حاضر سازگاری مفهوم ارسطویی از معانی متعدد موجود (بر پایه تفسیر ما) با مفهوم منطق جدید از عبارت‌های تابعی از سویی و از سویی دیگر با مفهوم صورت تا آنجا که به علم ژنتیک، از منظر نقدی ما به این علم، مربوط است، نشان می‌دهد. بنابراین به اعتبار این تفسیر، ابعاد پنهان تحلیل ارسطو از معانی متعدد موجود و نسبت آن با کل فلسفة او و به طور خاص با تمایز افراد بیشتر روشن می‌شود. در فصل پایانی ما استدلال می‌کنیم که روش تفسیر سنتی و دیوید راس گرفتار مسائل چاره‌ناپذیری هستند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Several Senses of Being in Individuation in Aristotle’s Philosophy

نویسنده [English]

 • Gholamabbas Jamali

Assistant professor, Department of philosophy, Faculty of theology, Islamic Azad University Karaj Branch, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Individuation in Aristotle’s philosophy arises as a fundamental problem when we understand the relation between form and matter based on existing interpretations, whether traditional or current. The present paper criticizes these interpretations and tries to present a new and different interpretation in comparison to the previous one.
Our interpretation is founded on the second chapter of the fourth Book and the book titled Zeta of Aristotle’s Metaphysics. The present interpretation reconstructs some of Aristotle’s fundamental concepts such as quiddity or essence and in general his epistemology and also ontology in a completely new method that uses different meanings of the word 'existence' in Aristotle. The present interpretation moves further than that to demonstrate that Aristotelian’s concept of the several senses of existence (based on our interpretation) agrees with the concept of new logic of functional expressions, and on the other hand, with concept of form insofar as it connects to science of genetics as we criticize this science. Therefore, in terms of this interpretation, we will clarify the hidden characteristics of Aristotle’s analysis of several senses of existence and its relation to totality of his philosophy and especially to individuation.
In the final chapter, we will demonstrate the traditional interpretation and David Ross’s analysis involved the irremediable problems.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Substrate
 • Substantial Ontology
 • Epistemology
 • form of Genetics
 • Individuation

الف- فارسی

  ارسطو؛ متافیزیک (مابعدالطبیعه)، ترجمه شرف الدین خراسانی، تهران، انتشارات نشر گفتار، 1366.

  جمالی، غلام عباس؛ جایگاه هستی‌شناسی و شناخت‌شناسی ماتقدم، تهران، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های معرفت شناختی، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز)، 1394، شماره اول پیاپی 9.

  کاپلستون، فردریک؛ فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، جلد پنجم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1386.

  کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه (یونان و روم)، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، جلد اول، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1375.

  راس، دیوید؛  ارسطو، ترجمه مهدی قوام صفری، تهران، انتشارات فکر روز، 1337.

  میر‌محمدی میبدی، سید علی؛ میر لوحی، اقا فخر؛ ژنتیک، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 1379.

   Aristotle; 1933, Metaphysics, translated by Hugh Tredennick, cambridage, Ma: Harvard University Prees; London, Willam Heinemnn Ltd.

   Brentano, frantz; 1975, On the several senses of being in Aristotle, rolf George, university of California press.

   Cousin, D. R; 1933, Aristotle’s Doctrine of Substance, Oxford university

   Cohen, S. Marc; 1984, Aristotle and Individuation, University of Washington.

   Politis, Vasilis; 2005, Aristotle and the metaphysics, Routledge.

   E. Cooper, David and S. Fosl, Peter; 2010, Philosophy The Classic Readings, Wiley-Blackwell.

   Ross, David; 1995, Aristotle, Routedge.

   Shields, Christopher; 2007, Aristotle, Routledge.

   Stanly, Sfekas; 2004, Aristotle’s Principle of Individuation, Conference: First world Olympic congress of philosophy, At Athens, under the aegis of President of the Hellenic Republic and the Ministries of Culture, Education and Tourism.