نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفة غرب دانشگاه اصفهان

2 دکتری دانشگاه اصفهان

10.22096/ek.2016.29669

چکیده

چکیده
در فلسفة دکارت نفس و بدن به گونه‌ای پیچیده، هم به صورتی متمایز از هم جدا هستند و هم دارای اتحادی ریشه‌ای هستند. فیلسوفان معاصر و خلف دکارت به راه‌های مختلفی برای رفع این تناقض متوسل شده‌اند. شاید بتوان این مسئله را مهم‌ترین مسئله مدرن دانست، که در تمام شئون مدرنیسم خود را نشان داده است. پاسخ نیچه به این مسئله متفاوت است. طبق نگرش نیچه این تناقض نمایشی است که دکارت به گونه‌ای مقدر آن را ارائه می‌دهد. دکارت مجبور به ارائة این تناقض است، چرا که بدن به گونه‌ای متناقض به مثابه «چیز گم شده» و در عین حال هدفِ میل برای پیدا کردن آن، عمل می‌کند. در ادامه سعی کرده‌ایم تا این نگرش را به سمت یک انتقاد بنیادی از «ایده‌آلیسم» به صورتی بنیادی سوق دهیم.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nietzsche and the Issue of Cartesian Body-Mind Dualism

نویسندگان [English]

  • Esameil Noshad 1
  • Ehsan Panahbar 2

1 Ph.D. student of Western Philosophy, University of Isfahan, esmail.snoshad137@gmail.com

2 Ph.D. in Translation Studies, University of Isfahan. (Corresponding author)

چکیده [English]

In Cartesian philosophy, mind and body are complicatedly separate from each other, but they have the same root of unity. Contemporary philosophers and those after Descartes have resorted to different ways to solve this paradox. In fact, this issue can be considered as the most important problem in modern philosophy which is present in all aspects of modernism. However, Nietzsche’s answer to this issue is different. According to Nietzschean approach, this paradox is a Show which Descartes only virtually presented it. Descartes has to present such a paradox because body paradoxically acts as “something lost” and at the same time the aim of desire to find it. The present study is basically aimed at leading this idea to a fundamental criticism of “Idealism”.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mind
  • body
  • Show
  • idealism
  • Dialectics