نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حکمت هنر دینی

10.22096/ek.2016.29680

چکیده

چکیده
توماس آکوئیناس با اقتباس دیدگاه‌های پیشینیان خود، به صورت پراکنده در آثارش به مسئله زیبایی و هنر پرداخته و قصد دارد تا میان ساحت زیبایی متعالی و زیبایی محسوس ارتباطی برقرار کند. وی با بیان تعریف زیبایی و مؤلفه‌های آن به تبیین نوعی ادراک زیبایی‌شناختی دست می‌یابد. در این مقاله ضمن تبیین نگاه وی به مسئله زیبایی و بیان تأثیر‌پذیری او از اشارات کتاب مقدس به مسئله زیبایی، ادراک زیبایی‌شناختی، نسبت زیبایی با خیر و وجود، زیبایی عالم و طبیعت، تلاش شده است تا به مسئله تقلید هنرمند در خلق هنری از فعل الهی پرداخته شود که وی آن را استمرار عمل خلاقه آفرینش الهی توسط هنرمند می‌داند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Artistic Beauty and Nature Representation (According to Thomas Aquinas’s Aesthetics Theory)

نویسنده [English]

  • Mohamad Shakibadel

Ph.D. Student of the Wisdom of Religious Art

چکیده [English]

Thomas Aquinas has occasionally worked on the beauty and art by adopting opinions of his predecessors, and aims to make a relationship between transcendental beauty and sensible beauty. He reaches the explanation of a kind of aesthetic perception by noting the definition of beauty and its components. In this paper, the author tries to approach the issue of artist’s imitation in artistic creation from divine deeds along with explaining his viewpoint about world and natural beauty. He finally considers this imitation as the continuation of innovative divine creation by artist.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Aquinas
  • Aesthetic Perception
  • Transcendental Beauty
  • Sensible Beauty
  • Divine Deed (Divine Creation)