نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه غرب از دانشگاه تهران

10.22096/ek.2017.32507

چکیده

براهین اثبات خدا در دورة جدید اندیشة فلسفی غرب با چالش‌هایی روبرو شده است. نظام‌مندترین یورش نظری بر این براهین، توسط ایمانوئل کانت، در نیمة دوم قرن هجدهم میلادی صورت گرفت که عقل نظری از اثبات یا انکار خدا ناتوان دانسته شد؛ هر چند در وادی عقل عملی، نظام اخلاقی، نیازمند بدان دانسته شد و در این حوزه به نحوی خاص سخن از اثبات خدا به میان آمد. هدف این مقال، اثبات خدا در عقل نظری و پاسخ به ایرادهای کانت در این زمینه است. روشن است که با اثبات خدا توسط عقل نظری امکان مابعدالطبیعه، دست کم به نحو حداقلی، اثبات می‌شود. تعارضات عقل محض، برهان وجوب و امکان، برهان هستی‌شناختی، محمول واقعی بودن یا نبودن وجود، ارتباط منطق ارسطویی و واقعیت (نیز فلسفه اسلامی و واقعیت) برخی از مباحث مطرح شده در این مقال در راستای دستیابی به هدف مذکور است. هر چند باید پذیرفت که عقل نباید در ورای تجربه چندان در مفاهیم غور کند که به تعارضات گرفتار شود، سخن کانت مبنی بر سیستماتیک بودن نادرستی هر گونه فراروی از تجربه، ناموجه می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On Proving God and the Possibility of Metaphysics Considering Kant's Criticisms

نویسنده [English]

  • Aghil Fouladi

Ph.D. in Western Philosophy, University of Tehran,

چکیده [English]

God's arguments have been faced challenges in the modern philosophy. The most systematic assaults have been done by Immanuel Kant who considered the theoretical reason as incapable of proving or denying God; although in the realm of practical reason he postulated the existence of God. The purpose of this essay is to prove God in theoretical reason and to respond to Kant's objections in this regard. In this way, it is shown that metaphysics, at least minimally, is possible. The antinomies of pure reason, the proof of necessity and contingency, the ontological argument, and the connection between Aristotle's logic (also Islamic philosophy) and reality are some of the issues discussed in this article to achieve the purpose. Although it must be accepted that the reason must not transcend the experience in reflecting the pure concepts then it gives rise to the antinomies, Kant's argument about the systematic inaccuracy of any passage of experience seems unjustifiable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: God
  • Metaphysics
  • theoretical Reason
  • Ontological Argument
  • Immanuel Kant