نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر فوق دکتری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

10.22096/ek.2017.32546

چکیده

نسبت پدیدارشناسی کربن و سنت پدیدارشناسی و سهم کربن در تکوین جنبش پدیدارشناسی غالباً امری مفروغ‌عنه پنداشته شده است؛ و جای خالی پژوهش‌هایی دامنه‌دار و جدی در این زمینه احساس می‌شود. این در حالیست که روش نشدن چنین نسبتی می‌تواند ارزیابی‌ها درباره ارزش روش شناسانه پژوهش‌های کربن در مطالعات ایرانی ـ اسلامی را روشن‌تر سازد.
ما در این گفتار تلاش کرده‌ایم تا با تمرکز بر دو مسئله اساسی پدیدارشناسی هایدگر و کربن، یعنی هستی و زمان، به مقام مقایسه پدیدارشناسی هایدگر و کربن نزدیک شویم؛ این مقایسه می‌تواند گامی در جهت تحلیل تبارشناسانه پدیدارشناسی کربن باشد. سنجش تلقی کربن از هستی و زمان در نسبت با اندیشه هایدگر حکایت از شکاف‌های بنیادین میان این دو پدیدارشناسی دارد که بیش از هر چیز برآمده از مسامحتی است که کربن با اندیشه ایرانی ـ اسلامی برقرار می‌سازد.
در این مقاله پس از ارائه تحلیلی از نظرگاه هایدگر و کربن پیرامون هستی و زمان به بررسی مقایسه‌ای نظرگاه این دو پرداخته‌ایم و نشان داده‌ایم که تفاوت‌های موجود میان این دو چگونه از آبشخور افتراق روش شناسانه سیراب می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation in Relationship between Heidegger and Corbin's Phenomenology's (with Concentrating on Being and Time)

نویسنده [English]

  • seyedrahman mortazavi

. Post Doctorate Researcher of "The Iranian Institute of Philosophy (IRIP)"

چکیده [English]

The relationship between Corbin's phenomenology and the traditional phenomenology and his contribution in shaping the phenomenology movement are subjects of discussion that usually has been assumed; And there is no serious investigation in this area; although it can illuminate evaluations about the methodological value of Corbin's investigations in Iranian- Islamic studies.
In this paper, by concentrating on two fundamental problems of Heidegger and Corbin's thoughts i.e. "being "and" time ", we try to approach to a comparative insight about them. Analyzing Corbin's thinking about being and time in relation to Heidegger's thought reveals fundamental gaps between the two, which more than anything origins from Corbin's deep interest in Iranian- Islamic thought.
In this paper, after an analysis of being and time in the philosophy of Heidegger and Corbin, we compared those viewpoints and have shown that the differences between the two, originate from deeper methodological distinctions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Phenomenology
  • being
  • Time
  • Heidegger
  • Corbin