نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

بن‌مایه‌های راهبرد هرمنوتیکی گادامر متأثر از فلسفه یونان و به‌ویژه دیالوگ و گفتگوهای افلاطونی است. اما درحالی‌که به عقیدۀ افلاطون، حقیقت از راه روش و آن هم از طریق دیالکتیک قابل حصول است، به عقیدۀ گادامر حقیقت با اینکه از راه دیالکتیک حاصل می‌شود از راه روش به‌دست نمی‌آید. در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا از رهگذر اندیشه هرمنوتیکی گادامر به تأثیرپذیری وی از اندیشه افلاطون و نقاط اشتراک و افتراق وی با افلاطون بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Platonism Gadamer

نویسنده [English]

  • nabiallah solemani

master of payamenour university

چکیده [English]

Gadamer's hermeneutics strategy motifs influenced by Greek philosophy, particularly Platonic dialogues and conversations.
But while Plato believes the Truth can be achieved through of the dialectic method according to Gadamer Truth Despite achieved through of the dialectic can not be achieved through method .In this article we will try to by Gadamer's hermeneutics to pay be affected through from Plato and He shared the points and differences with Plato

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutic
  • dialectic
  • Method