خیال و ابژکتیویته در نقد اول کانت
1. خیال و ابژکتیویته در نقد اول کانت

عقیل فولادی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 79-98

چکیده
  این مقال، نخست به پیشینه بحث خیال می‌پردازد و بدین ‌طریق تأثیرگذاران بر کانت را روشن می‌نماید. پس از آن توضیحی در باب ابژکتیویته داده می‌شود و سپس به بحث از خیال در نقد عقل محض پرداخته می‌شود.  قوه ...  بیشتر