«برهان المسامتة» بر تناهی ابعاد و نقدهای آن
1. «برهان المسامتة» بر تناهی ابعاد و نقدهای آن

سجاد هجری

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 99-128

چکیده
  در جهان اسلام قول به تناهی ابعاد پارادایم غالب است؛ و برهان المسامتة - از نوآوری‌های ابن‌‌سینا در کتاب عیون الحکمة - شاید مهم‌‌ترین برهانی است که بر آن اقامه شده است. بر اساس این برهان، چنانچه خطی نامتناهی ...  بیشتر