نویسنده = هجری، سجاد
1. «برهان المسامتة» بر تناهی ابعاد و نقدهای آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-128

سجاد هجری