نویسنده = نوشاد، اسماعیل
1. بررسی مسئله عینیت در پدیدار‌شناسی هگلی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-160

اسماعیل نوشاد؛ محمد مشکات