بررسی مسئله عینیت در پدیدار‌شناسی هگلی
1. بررسی مسئله عینیت در پدیدار‌شناسی هگلی

اسماعیل نوشاد؛ محمد مشکات

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 147-160

چکیده
  پدیدار‌شناسی جان، از منظر هگل سیر تطور آگاهی از امر جزئی تا صورت معقول است. سعی هگل بر آن است تا از معضل شناخت‌شناسی سنتی - جدا افتادگی اساسی آگاهی و جهان واقع - گذر کرده و به صورت‌بندی جدیدی برسد. راه ...  بیشتر