نویسنده = گمینی، امیرمحمد
1. تاریخ‌نگاری برون‌گرایانة علم: بازخوانـی تـز هِسـن ـ گروسمـان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-44

امیرمحمد گمینی