تحلیلی بر مساعی کانت در آنالوژی اول
1. تحلیلی بر مساعی کانت در آنالوژی اول

رضا ماحوزی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 67-84

چکیده
  کانت در فلسفه نقادی، تلقی متفاوتی از مفهوم جوهر ارائه داده است. به ‌عقیده وی، این مفهوم در تلقی‌های مابعدالطبیعی فیلسوفان پیشین، به ‌عنوان مفهومِ همواره موضوع، تحلیل و تعریف شده است، حال آنکه این تلقی، ...  بیشتر