نویسنده = نیکخواه، فهیمه
1. بررسی برهان صدیقین ابن سینا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 139-164

عباس قربانی؛ فهیمه نیکخواه