فرا‌اخلاق، استدلال پرسش گشوده، و اکسپرسیویسم
1. فرا‌اخلاق، استدلال پرسش گشوده، و اکسپرسیویسم

مهدی باقری؛ ابراهیم آزادگان

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 65-84

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2017.32547

چکیده
  استدلال پرسش گشوده یکی از خاستگاه‌های فرااخلاق به شمار می‌آید. مور، با پیش نهادن این استدلال، نظریه‌های فرااخلاقی پیش از خود را یک سره مغالطه‌آمیز معرفی کرد. اگر چه استدلال وی با انتقادهای بسیاری روبرو ...  بیشتر