نویسنده = مرتضوی باباحیدری، سید رحمان
1. بررسی نسبت پدیدارشناسی هایدگر و کربن (با تکیه بر دو مسئله هستی و زمان)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-64

سید رحمان مرتضوی باباحیدری