تقریری از اصالت ماهیت و وجود
1. تقریری از اصالت ماهیت و وجود

امیر دیوانی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2021.131889.1243

چکیده
  مابعدالطبیعه یا فلسفه‌ی اولی، به مثابه‌ی دانش کلی و به مثابه‌ی بنیاد دانش‌ها، عهده‌دار بحث از چیستی و هستی (= ماهیت و وجود) و احکام آن‌هاست. پرسش از چیستی‌ها و هستی‌های خاص و پاسخ به آن‌ها پرسش و پاسخ ...  بیشتر
محدودة شناخت از نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت
2. محدودة شناخت از نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت

زینب حاجی پور؛ امیر دیوانی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2016.26452

چکیده
  این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ماهیت و وجود نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت قابل شناخت است. به نظر می‌رسد ابن‌سینا علم ما به وجود نفس خود را، حضوری و نسبت به ماهیت نفس، با واسطه و از طریق ...  بیشتر
سکوت عقلی
3. سکوت عقلی

امیر دیوانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 3-20

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2015.26263

چکیده
  از بحث‌های فلسفی مورد اهتمام در فلسفة اسلامی و فلسفة غرب مشخص کردن مرزهای شناخت عقل انسانی از واقع است. به تبع مرزهای وجودی عقل در شناخت، مرزهای سخن و گفتار عقل در مقام اخبار از واقع به میان می‌آید. در ...  بیشتر
ابعاد اخلاقى پژوهش علمى
4. ابعاد اخلاقى پژوهش علمى

نیکلاس رشر؛ امیر دیوانی

دوره 0، شماره 1 ، زمستان 1380، ، صفحه 65-86

چکیده
  علم و اخلاق همیشه در نزد بشر منزلت ویژه ای داشته است. غالبا چنین انگاشته می شود که نقش آفرینان حوزه علم، یعنی دانشمندان، همواره در محدوده کار خود فقط به آنچه هست نظر دارند و نسبت به آنچه باید باشد دغدغه ...  بیشتر