نویسنده = دیوانی، امیر
1. محدودة شناخت از نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-78

زینب حاجی پور؛ امیر دیوانی


2. سکوت عقلی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-20

امیر دیوانی