نویسنده = موسوی کریمی، مسعود
1. باور دینی و شناخت افلاطونی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-36

مسعود موسوی کریمی