نویسنده = اردبیلی، محمد مهدی
1. متافیزیک ینای هگل

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-132

محمد مهدی اردبیلی؛ محمد اصغری