متافیزیک ینای هگل
1. متافیزیک ینای هگل

محمد مهدی اردبیلی؛ محمد اصغری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 113-132

چکیده
  عمدتاً پدیدارشناسی روح را اولین اثر هگل می‌دانند که در آن برای نخستین بار رویکرد دیالکتیکی خاص وی تبیین شده ‌است. اما معمولاً فراموش می‌شود که پدیدارشناسی روح، نه اثری مستقل، بلکه نتیجۀ فلسفه‌ورزی‌های ...  بیشتر