بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا
1. بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا

محمدهانی جعفریان؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 133-144

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2015.26288

چکیده
  در رسائل مشرقی ابن‌سینا استفاده از زبان استدلال را کنار نهاده و حکمت خود را به صورت تمثیل و با استفاده از زبان داستانی بیان می‌دارد. مقالۀ حاضر در بررسی دلایل استفادۀ وی از هنر برای طرح مسائل فلسفی، ابتدا ...  بیشتر