نویسنده = جعفریان، محمدهانی
1. بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 133-144

محمدهانی جعفریان؛ میرسعید موسوی کریمی