بررسی مقایسه‌ای عوامل مشهورات از دیدگاه فارابی و ابن‌سینا
1. بررسی مقایسه‌ای عوامل مشهورات از دیدگاه فارابی و ابن‌سینا

مهناز امیرخانی؛ سیده ملیحه پورصالح امیری

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2016.26453

چکیده
  این مقاله درصدد جستجوی‌‌ علل شکل‌گیری آرایی است که در منطق به نام مشهوره شناخته می‌شوند. مشهورات از دیدگاه فارابی به عنوان فیلسوف مدنی جهان اسلام و ابن‌سینا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین وارثان حکمت مشاء ...  بیشتر