نویسنده = امیرخانی، مهناز
1. بررسی مقایسه‌ای عوامل مشهورات از دیدگاه فارابی و ابن‌سینا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-98

مهناز امیرخانی؛ سیده ملیحه پورصالح امیری