نویسنده = حاجی بیگلو، محمدهادی
1. نظام‌مندی فلسفۀ سیاسی هگل از نظر روش‌مندی: قانون طبیعی یا حقوق طبیعی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-110

محمدهادی حاجی بیگلو؛ علی مرادخانی