نویسنده = اعتمادالاسلامی، سیدمحمد مهدی
1. استنتاج بهترین تبیین و «ایراد گروه بد»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 111-130

سیدمحمد مهدی اعتمادالاسلامی؛ میرسعید موسوی کریمی