نویسنده = شریعت پناهی، پیمان
1. تأملی بر مسئله آگاهی از منظر نظریه پیچیدگی و آشوب

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 131-144

احسان مرزبان؛ پیمان شریعت پناهی