نویسنده = پناهبر، احسان
1. نیچه و مسئله جدایی نفس و بدن در فلسفه دکارت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-60

اسماعیل نوشاد؛ احسان پناهبر